BAN GIÁM ĐỐC

Giám đốc: ................................................................

Phó Giám đốc:

1. BS. CKI SƠN HƯƠNG.
2. BS. CKI LỮ HỮU TRẠNG.